Založ si blog

Prečo vyššia Moc vyháňa kresťanov na Veľkú Noc z chrámov?

Materialisti vnímajú súčasnú koronavírusovú krízu ako niečo, čo je zvládnuteľné vedou a zdravotníctvom. Vôbec sa nezamýšľajú nad jej hlbšou symbolikou. Preto pozerajú na to, čo sa deje, ale nevidia. Počúvajú o tom, čo sa deje, ale nerozumejú a nechápu. Nevidia a nechcú pochopiť, že za súčasným dianím, ktoré nemá v dejinách obdobu, stojí v pozadí vyššia Moc, a ľudí nasilu núti prijímať správne rozhodnutia a robiť to, čo ona chce.

Uveďme si konkrétny dôkaz tohto tvrdenia. Keď k nám zavítala demokracia, začalo sa predávať aj v nedeľu. Cirkvi boli proti a vyvíjali snahu zastaviť to. Ale dravá kapitalistická honba za ziskom nakoniec zvíťazila, a s realitou nedeľného predaja sa museli veriaci zmieriť. A tak to zostalo až donedávna.

Lenže vyššia Moc, stojaca za všetkým, čo sa dnes deje, sa s tým nezmierila, a zatlačila na ľudstvo takým spôsobom, že bol nakoniec nedeľný predaj zrušený. Vyššia Moc zatvorila brány obchodov a pomyselným bičom vyhnala kupčenie a honbu za ziskom zo sviatočného dňa, pretože ten treba svätiť.

Ateisti a materialisti v tom vidia len nariadenie vlády, ale vnímavý človek v tom vidí zásah vyššej Moci, ktorá dosiahla svojho.

No a presne tento istý princíp platí aj vo vzťahu k Veľkej Noci, ktorej slávenie bolo celému kresťanskému svetu znemožnené. Prečo? Pretože je pokrivené a pomýlené! Pretože hoci kresťanstvo bolo na svoje omyly upozornené, išlo si svojou nesprávnou cestou pokojne ďalej.

A keďže ide o nesmierne závažné skutočnosti, je potrebné odhaliť, čo všetko sa za tým skrýva, a prečo situácia nakoniec dospela až tak ďaleko, že boli kresťania práve na Veľkú Noc vyhnaní vyššou Mocou z vlastných chrámov.

Keď kedysi chodil Kristus v kruhu svojich učeníkov, často si povzdychol nad ich nechápavosťou, čo je zaznamenané aj v evanjeliách slovami: „Ešte aj vy ma nechápete?“

Skutočnosť, že učeníci často správne nepochopili to, čo im Kristus hovoril, bolo svedectvom celkovej duchovnej nezrelosti ľudstva. A práve kvôli tejto všeobecnej nezrelosti a neschopnosti správne chápať mnohé duchovné pravdy, nepovedal Ježiš ľuďom všetko, čo mohol a mal.

Vo svojom učení im ukázal priamočiaru cestu k spáse spôsobom, aký boli schopní pochopiť. Ale zároveň im sľúbil, že keď budú dostatočne zrelí, pošle im svojho posla, a ten im sprostredkuje celú Pravdu, pretože už budú na ňu dostatočne zrelí. A zároveň i očistí Ježišovo učenie od všetkého nesprávneho, čo bolo počas stáročí vnesené do jeho výkladu.

Takto je to zaznamenané v evanjeliách:

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli /nepochopili/. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je Moje. Preto som povedal, že z Môjho vezme a zvestuje vám!“ Jn 15, 26-27; 16, 12-15.

Na autenticite Ježišovho učenia sa teda podpísali dva negatívne vplyvy. Prvým bolo nedostatočné chápanie Kristových slov vlastnými učeníkmi a stúpencami, a druhým bolo úmyselné deštruktívne pôsobenie temna, so snahou odkloniť toto učenie od pravej línie, smerujúcej k Stvoriteľovi, a nesprávnymi výkladmi ho nasmerovať do slepej uličky.

A preto, ako už bolo naznačené, úlohou Ježišom zvestovaného a poslaného Ducha Pravdy, malo byť jednak zvestovanie celej Pravdy, a jednak očistenie Ježišovho učenia od všetkého pokriveného a nesprávneho.

Na a Duchom Pravdy, ktorý skutočne prišiel, bolo ľudstvo upozornené okrem iného aj na to, že absolútne pokriveným spôsobom vníma samotný zmysel príchodu Ježiša Krista na zem, ako i jeho smrť na kríži.

Ľudstvo bolo Duchom Pravdy upozornené na to, že skutočným zmyslom Ježišovho pozemského príchodu bolo prinesenie Božieho Slova, ukazujúceho cestu k spáse. Spása teda spočíva jedine v učení Ježiša Krista! Kto sa ním riadi, snaží sa podľa neho žiť, a dokonca aj myslieť, ten kráča cestou k spáse, a bude nakoniec spasený. Ten bude tiež schopný poznať v Slove Ducha Pravdy pôvodné, neskrivené učenie Ježiša Krista, a zároveň aj plnú Pravdu, ktorú nám pre vtedajšiu nezrelosť ľudstva nemohol Ježiš ešte zjaviť.

Spása človeka je teda v Božom Slove, čiže v učení Ježiša Krista a v jeho dodržiavaní! Len ten, kto toto pochopil a takto činí, môže byť spasený!

Kristus vôbec neprišiel na zem preto, aby zomrel na kríži a tým nás spasil! Toto je fatálny omyl, pretože v tom spása nikdy nespočívala, a ani nespočíva! Jeho smrť nebola Stvoriteľom chcená! Bola len obyčajnou, surovou vraždou, s temnou snahou zabrániť Slovu Božiemu, aby sa voľne šírilo po zemi a prinášalo spásu každému, kto mu načúva a podľa neho aj žije.

Vidieť vo vražde Syna Božieho na kríži Stvoriteľom plánovaný akt spásy, je zásadným a kľúčovým omylom kresťanstva! Tento hrubý omyl vznikol za spolupôsobenia neprávneho pochopenia učeníkov a ich nasledovníkov na jednej strane, ako i za spolupôsobenia zlovoľnej temnej snahy skriviť skutočný zmysel Kristovho príchodu na zem na druhej strane.

Spása nespočíva v Kristovej smrti na kríži! Spása spočíva jedine v prijímaní jeho Slova a v živote podľa neho! Smrť na kríži je zločinom ľudstva voči Synovi Stvoriteľa, a tým i voči Stvoriteľovi samotnému! Je preto zvrátené považovať tento zločin za akt spásy a takýmto spôsobom ho oslavovať! Každé zabitie sa totiž prieči Vôli Najvyššieho, ktorý jasne prikázal: „Nezabiješ“! A pretože zabitie a vražda nie sú v súlade s prikázaním „Nezabiješ“, nemôžu byť ani aktom spásy.

Naopak! Je to akt vzbury! Je to akt vzbury voči Stvoriteľovi a jeho Synovi, prinášajúcemu ľudstvu Božie Slovo spásy vo svojom učení.

Ľudstvo bolo Duchom Pravdy upozornené na všetky tieto skutočnosti. Bolo upozornené, že nie je trvalo možné tento akt vzbury voči Stvoriteľovi sláviť v kresťanských chrámoch ako akt spásy.

Duch Pravdy upozorňoval, že ak cirkvi nezjednajú v tejto vážnej veci, ale aj v iných dôležitých veciach nápravu, bude to musieť urobiť Stvoriteľ sám silou svojej Moci. A preto táto Moc dnes vyháňa kresťanov z chrámov, aby sa konečne prestali rúhať, a mylne považovať vraždu Božieho Syna za akt spásy!

A osireli chrámy, pretože Pán silou svojho ramena udrel na ľudstvo tak, že sa svet zapotácal v základoch! I zastavilo sa všetko ľudské naháňanie! Spustli ulice miest a všetci boli zahnaní do ústrania, aby premýšľali o tom, prečo ich Pán tak tresce!

Aby premýšľali o tom, čo nie je v poriadku s kresťanstvom a s jeho vierou!

Aby premýšľali o skutočnej Vôli svojho Pána a uvedomili si, že musí byť predsa len niečo chybné na tom, čomu doteraz bezmyšlienkovite verili, keď ich Pán vyháňa na Veľkú Noc z chrámov!

Aby premýšľali o svojom živote a o pravých duchovných hodnotách, ktoré jediné majú trvalú cenu, pretože presahujú až do večnosti.

Aby prehodnotili svoje životné priority!

Aby priority duchovné postavili na prvé miesto a priority materiálne až na druhé miesto!

Aby poznali plnú Pravdu, ktorú im priniesol Ježišom zvestovaný a poslaný Duch Pravdy!

Aby pochopili, že spása, ale aj pravé pozemské šťastie, spočívajú len v živote podľa Božieho Slova a v ničom inom!

Aby pochopili, že skutočné, večné a trvalé bohatstvo sa skrýva len v zhromažďovaní hodnôt dobra, v podobe lásky, spravodlivosti, čistoty a čestnosti!

Aby milovali Stvoriteľa a smerovali k nemu, a aby milovali ľudí a pomáhali im.

Toto dnes vyžaduje od kresťanov i od všetkých ľudí Moc Najvyššieho, ktorá nás zahnala do našich domovov, a tým nám dala čas premýšľať a uvedomiť si, čo je skutočne dôležité. Tým nám darovala čas k našej hodnotovej obrode.

Lebo Pravda Božia nakoniec predsa len zvíťazí! A malému pozemskému človeku nezostáva nič iného, ako sa jej podriadiť a prijať ju takú, akou skutočne je. Lebo práve ona, Pravda, je tým povestným kameňom uholným, o ktorý ak sa niekto potkne, tak sa doláme!

A hľa! Svetlo Pravdy z Grálu jasne žiari, a ukazuje správny smer v dnešnej vážnej dobe, v ktorej sa svet ľudský chveje v základoch!

Je vakcinácia krádežou osobnosti? Áno!

09.08.2021

Tlak na vakcináciu je obrovský a mnohí mu podľahnú. Tí však, čo mu odolávajú, sa stávajú silnými osobnosťami, ktoré sa nepoddávajú ničomu, čo sa prieči ich vnútornému presvedčeniu. Osobnosťami, ktoré nepodliehajú nátlaku a neskláňajú svoje hlavy ani vtedy, keď mnohí okolo kľačia v prachu a s poslušnosťou otroka plnia všetky priania mocných. Žijeme vo svete [...]

Úloha médií v čase pandémie a iné závažné skutočnosti

17.05.2021

Aká je pravá úloha súčasných médií? Snažia sa obyvateľstvu sprostredkovať skutočnú pravdu, alebo niečo úplne iné? A ak im nejde o objektívnu pravdu, o čo im ide? Oficiálne média v dnešnom svete plnia v prvom rade objednávku mocných. Objednávku zo strany najbohatších a najmocnejších, ktorí ich vlastnia, alebo majú na ich fungovanie nejaký iný zásadný vplyv. A [...]

Vakcína je zodpovednosť! Naozaj? Aj v dobe nezodpovedných politikov?

19.04.2021

Slovenskom nedávno zarezonovala kauza podvodnej snahy o získanie vakcín Pfizer a BioNTech. Nemeckí investigatívni novinári zistili, že slovenské ministerstvo zdravotníctva sa snaží získať vakcíny navyše mimo oficiálneho systému prideľovania vakcín prostredníctvom Európskej únie. Slováci tajne rokovali so sprostredkovateľom, ktorý mal zabezpečiť vakcíny navyše, ale za [...]

Island, erupcia, sopka, Grindavík

Na islandskom polostrove Reykjanes sa začala od decembra už piata sopečná erupcia

29.05.2024 22:19

Meteorologický úrad zaznamenával pred najnovšou erupciou v oblasti približne 400 zemetrasení.

Rakúsko SR Schloss Hof  Prezident Čaputová Stretnutie

Čaputová na zámku Schloss Hof vyzdvihla výborné vzťahy medzi Slovenskom a Rakúskom

29.05.2024 21:54

Na rozlúčkovej návšteve si prezidentka prevzala rakúske najvyššie štátne vyznamenanie Veľkú hviezdu.

182706hasici zachrana deti 6535283 mensi

Otec zabudol vyložiť šestnásťmesačné dieťa v jasliach, zomrelo v rozpálenom aute

29.05.2024 21:33

Dieťa strávilo v aute nikým nespozorované celý deň, pričom rozhorúčené vozidlo stálo zaparkované na slnku.

Bundeswehr / Tornado stíhačka /

Vojaci Bundeswehru sa už nemusia povinne očkovať proti covidu

29.05.2024 21:16

Bundeswehr bude po novom vojakom aj naďalej ponúkať očkovanie na covid, avšak už len na dobrovoľnej báze.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 50
Celková čítanosť: 164361x
Priemerná čítanosť článkov: 3287x

Autor blogu

Kategórie